หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

จุดเด่น : เป็นหน่วยที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากที่สุดหน่วยหนึ่งในภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นหน่วยที่มีการทำวิจัยร่วมกับภาควิชาอื่น เช่น ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาฯ มุ่งพัฒนางานด้านการผ่าตัดผ่านกล้องส่อง

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ (Kriangsak Prasopsanti)

ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล (Apirak Santingamkun) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ (Supoj Ratchanon)

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ (Kavirach Tantiwongse)

อ.นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์ (Julin Opanuraks)

อ.นพ.ชนธีร์ บุณยะรัตเวช (Chanatee Bunyaratavej)

อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี (Kamol Panumatrassamee)

อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ (Manint Asawachintachit)