คณาจารย์ประจำภาค

แก้ไขครั้งสุดท้าย 8 มิ.ย. 2556

G1

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ (Supanit Nivatvongs) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล (Boonchoo Sirichindakul)

ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ (Bunthoon Nonthasoot)

อ.นพ.เจษฎ์ ศุภผล (Jade Supapol)

อ.นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ (Wipusit Taesombat)

G2

ศ.นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร (Suvit Sriussadaporn) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ (Rattaplee Pak-art)

ผศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร (Sukanya Sriussadaporn)

อ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ (Kritaya Kritayakirana)

ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ (Supparerk Prichayudh)

อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร (Pasurachate Samorn)

G3

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ (Patpong Navicharern) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.ชฎิล ธาระเวช (Chadin Tharavej)

รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ (Suthep Udomsawaengsup)

ผศ.นพ.ศุภอัฐ พึ่งพงพงศ์ (Suppa-ut Pungpapong)

G4

อ.นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ (Adhisabandh Chulakadabba) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ (Sopark Manasnayakorn)

อ.นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ (Mawin Vongsaisuwan)

อ.พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ (Kasaya Tantiphlachiva)

Cardiothoracic Surgery

ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ (Vichai Benjacholamas) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ (Kittichai Luengtaviboon)

รศ.นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ (Seri Singhatanadgige)

อ.นพ.จุล นำชัยศิริ (Jule Namchaisiri)

อ.นพ.พัชร อ่องจริต (Pat Ongcharit)

อ.นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ (Chanapong Kittayarak)

อ.นพ.เพชร พิณโสภณ (Petch Pinsopon)

Colorectal Surgery

รศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง (Chucheep Sahakitrungruang) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ (Jirawat Pattana-arun)

อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย (Supakij Khomvilai)

อ.นพ.ทรงพล มาลากร (Songphol Malakorn)

อ.นพ.ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ (Charnjiroj Thiptanakit)

อ.นพ.ประพนธ์ กาญจนศิลป์ (Prapon Kanjanasilp)

Neurosurgery

รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ (Rungsak Siwanuwatn) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.นพ.พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย (Peerapong Montriwiwattanachai)

อ.นพ.ไกรศรี จันทรา (Kraisri Chantra)

ผศ.(พิเศษ).นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช (Krishnapunbha Bunyaratavej

อ.พญ.จิระพร อมรฟ้า (Jiraporn Amornfa)

อ.นพ.ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ (Pakrit Jittapiromsak)

Pediatric Surgery

รศ.ดร.นพ.ไพศาล เวชชพิพัฒน์ (Paisarn Vejchapipat) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.ดร.พญ.ประภาพรรณ รัชตะปีติ (Prapapan Rajatapiti)

ผศ.(พิเศษ)นพ.สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี (Somboon Ruekwibunsri)

อ.พญ.กตเวที เดชอรัญ (Katawaetee Decharun)

Plastic Surgery

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ (Sirachai Jindarak)

รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ (Apichai Angspatt) - หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (Nond Rojvachiranonda)

ผศ.นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี (Pornthep Pungrasmi)

อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ (Poonpissamai Suwajo)

อ.นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส (Seree Iamphongsai)

Urology

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ (Kriangsak Prasopsanti)

ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล (Apirak Santingamkun) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ (Supoj Ratchanon)

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ (Kavirach Tantiwongse)

อ.นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์ (Julin Opanuraks)

อ.นพ.ชนธีร์ บุณยะรัตเวช (Chanatee Bunyaratavej)

อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี (Kamol Panumatrassamee)

อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ (Manint Asawachintachit)