โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดของภาควิชาฯ และ มีรองหัวหน้าภาควิชาฯ และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ 8 ฝ่าย ตามภาระกิจหลักของภาควิชาฯ 8 ด้าน ได้แก่

  1. ฝ่ายบริหาร
  2. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  3. ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
  4. ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
  5. ฝ่ายวิจัย
  6. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  7. ฝ่ายบริการ
  8. ฝ่ายเลขานุการ

นอกจากนี้ มีหัวหน้าหน่วยย่อยที่แบ่งตามสาขาเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์อีก 10 หน่วย ซึ่งดำเนินการตามภาระกิจทั้ง 8 ด้าน แต่จำกัดอยู่เฉพาะในหน่วยย่อยของตนทั้งหมด ร่วมเป็นกรรมการภาควิชาฯ ซึ่งมีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีเลขานุการภาควิชาฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในแง่ของบุคลากร สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน

บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ประจำหน่วยต่างๆ 10 หน่วย ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานวิทยาศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราว และคนงาน

แผนภูมิผังโครงสร้าง

PDF file for download