บุคลากรสายสนับสนุน

แก้ไขครั้งสุดท้าย 21 เม.ย.​56

นางสาวนัญจา ทองอำไพ
เลขานุการหัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายศัลยศาสตร์
หัวหน้าธุรการศัลยศาสตร์
นางสาวไพพรรณ หมั่นมาก
เลขานุการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
นางสุจิตรา สุขสวัสดิ์
เลขานุการคณะกรรมการประสานงานการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม (PCT ศัลยกรรม)
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G2
งานเวชระเบียนภาควิชา/ฝ่ายศัลยศาสตร์
ช่วยงานด้านสารบรรณ (รับ-ส่งหนังสือราชการ)
เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
นางสุพรรณี สีแดง
เลขานุการฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G4
งานสถิติผู้ป่วยนอก และ สถิติผ่าตัดของภาควิชา/ฝ่ายศัลยศาสตร์
นางสาวพัชรา สารักษ์
เลขานุการฝ่ายวิจัย
เสนอเรื่อง, ร่างหนังสือโต้ตอบ เพื่อเสนอให้หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายศัลยศาสตร์ลงนาม
Scan เวียนเรื่อง และแจ้งเตือนประชุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (Google Calendar)
นางศศิวิมล ดำละเอียด
ช่วยงานสารบรรณ (รับ-ส่งหนังสือราชการ)
ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ตามเรื่องเพื่อส่งคืนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ และ รับโทรศัพท์
นางอารีวรรณ สงวนให้
งานประชาสัมพันธ์และรับโทรศัพท์
ดูแลทำความสะอาด และเบิกอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องตรวจโรค
เก็บเงินค่าจอดรถ
นางสาวอารีรัตร เรือนทอง
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G3
งานดูแลอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ
งบประมาณแผ่นดิน (คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) และงานด้านพัสดุของภาควิชา/ฝ่ายศัลยศาสตร์
นางสมศรี สุขสมบูรณ์
งานสารบรรณ (รับ-ส่งหนังสือราชการ)
ช่วยงานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
นางสาวสมนึก อินชะนะ
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
นางจิตรา อิทธิสิฎฐ
เลขานุการหน่วยประสาทศัลยศาสตร์
นางสาวสุนทรี สรสนิธ
เลขานุการหน่วยประสาทศัลยศาสตร์
นางสาววีชยา พงษ์มณี
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
นางศิริพร สุวรรณรัตน์
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
นางสาวอัญชลี จันตรี
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
นางสาวรัชฎาพร สรรเสริญ
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นางสาวสาวิตรี ล้ำเหลือหลาย
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก