หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

จุดเด่น : ผลงานเด่นของหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ "ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Craniofacial Center)" ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 หน่วยศัลยกรรมตกแต่งฯ เคยได้รับรางวัลมหิดลบีบราวน์ จากผลงานวิจัยการผ่าตัด "Chula technique" เพื่อแก้ไขความพิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า มีแพทย์ประจำบ้าน่อยอดจากต่างประเทศมาสมัครเรียนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานในด้านการผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับนานาชาติ

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ (Sirachai Jindarak)

รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ (Apichai Angspatt) - หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (Nond Rojvachiranonda)

ผศ.นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี (Pornthep Pungrasmi)

อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ (Poonpissamai Suwajo)

อ.นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส (Seree Iamphongsai)

Alumni Party 2011