หน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย G2/Traumatology

จุดเด่น : มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ ทางหน่วยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพอย่างมากมาย จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตร Advanced Trauma Life Support (ATLS) ของประเทศ แก่บุคลากรทางการแพทย์ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความทุ่มเทกับงานสูงสุดในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำหน่วย

ศ.นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร (Suvit Sriussadaporn) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ (Rattaplee Pak-art)

ผศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร (Sukanya Sriussadaporn)

อ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ (Kritaya Kritayakirana)

ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ (Supparerk Prichayudh)

อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร (Pasurachate Samorn)