หน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย G1

จุดเด่น: มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมโรคตับและการปลูกถ่ายตับ เป็นที่ทราบกันว่า ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถปลูกถ่ายตับสำเร็จเป็นครั้งแรก ด้านผลงานอันเป็นเลิศนี้ทำให้หน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย G1 มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและคงความเป็นเลิศ โดยเฉพาะศัลยกรรมการปลูกถ่ายตับ ต่อไป

ในปัจจุบันภาระกิจหลักอันหนึ่งคือ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมปลูกถ่ายตับ

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ (Supanit Nivatvongs) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล (Boonchoo Sirichindakul)

ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ (Bunthoon Nonthasoot)

อ.นพ.เจษฎ์ ศุภผล (Jade Supapol)

อ.นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ (Wipusit Taesombat)