หน่วยศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

จุดเด่น: เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในการผ่าตัดหัวใจชนิดต่างๆ มีบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิเคยทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลก (Cleveland Clinic Foundation)

อาจารย์ประจำหน่วย

ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ (Vichai Benjacholamas) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ (Kittichai Luengtaviboon)

รศ.นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ (Seri Singhatanadgige)

อ.นพ.จุล นำชัยศิริ (Jule Namchaisiri)

อ.นพ.พัชร อ่องจริต (Pat Ongcharit)

อ.นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ (Chanapong Kittayarak)

อ.นพ.เพชร พิณโสภณ (Petch Pinsopon)