กรรมการบริหารภาควิชาฯ

วาระ มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน

 1. รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร
 2. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ ที่ปรึกษา
 3. รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 4. อ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 5. รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาและคุณภาพ (HA)
 6. อ.พญ.จิระพร อมรฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาและคุณภาพ (HA)
 7. รศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการ
 8. อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการ
 9. รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 10. ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 11. รศ.ดร.นพ.ไพศาล เวชชพิพัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
 12. อ.นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 13. อ.นพ.จุล นำชัยศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 14. ผศ.นพ.ชฎิล ธาระเวช ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 15. ผศ.ดร.พญ.ประภาพรรณ รัชตะปีติ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 16. อ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 17. อ.นพ.ชนธีร์ บุณยะรัตเวช รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
 18. อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
 19. ศ.นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร กรรมการ
 20. รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ กรรมการ
 21. รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ กรรมการ
 22. รศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง กรรมการ
 23. ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล กรรมการ
 24. ผศ.นพ.ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์ เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์