กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่กำลังจะกลายเป็นศัลยแพทย์ในอนาคต ทางภาควิชาฯจึงได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แพทยสภา และสมาคมศัลยแพทย์วิชาชีพในสาขาต่างๆ

Academic Schedule
  พฤ  
8:00 Lecture
นสพ.ปี 4
Lecture
นสพ.ปี 4
Grand
Round
Collective
Review
Lecture
นสพ.ปี 4
 
9:00     Lecture
นสพ.ปี 4
     
10:00
 
           
11:00
 
           
12:00     Wk2, 4
GI, MIS
     
13:00
 
           
14:00
 
        Basic Sciences
Resident 1
   
Special
conference
Trauma
Workshop
นสพ. ปี 5
 
15:00
 
         
Collective Review
เป็น topic review ที่เตรียมและนำเสนอโดยแพทย์ประจำบ้าน เน้นเนื้อหาในทางลึกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
Grand Round
เป็น case discussion เตรียมโดยแพทย์ประจำบ้าน โดยเลือกผู้ป่วยที่น่าสนใจมาพูดคุย
Special Conferences
Week 1, 3 - Morbidity & Mortality conference
Week 2 - X-ray conference
Week 4 - Pathology and Interventional Radiology conference
Week 5 - Ethic conference (รศ.นพ.อรุณ โรจนสกุล)